Om minnefondet

Kontaktinformasjon for stiftelsen Johannes H. Bergs minnefond 

Johannes H. Bergs minnefond
c/o Rolf Andersen
Ensjøsvingen 6 C
0661 Oslo

androlf |æt| gmail |punktum| com

organisasjonsnummer 987 654 767

kontonummer 9001.08.66358

(Tilbake til forsiden)


Styret i stiftelsen Johannes H. Bergs minnefond pr. september 2023

* Herman Ellingsen (leder)
* Thomas Refsdal (kasserer)
* Herman Berg (sekretær)
* Rolf Andersen
* Ellen T. Andresen
* Liv-Marit Davidsen
* Martine Durban Jahr  
* Heidi Lyshol
* Øystein Sørensen


Vedtekter for stiftelsen Johannes H. Bergs minnefond 
(organisasjonsnummer 987 654 767) 
Vedtatt på stiftelsesmøtet 1/10 2004

Følgende endringer er gjort i vedtektene siden opprettelsen av stiftelsen:
* På årsmøtet 10/7 2006: § 7 Grunnkapital: Grunnkapitalen økt
* På årsmøtet 29/6 2009: § 5 Prokura: forenklet. § 9 Overgangsregel: opphevet.

§1. Navn. 
Stiftelsens navn er Johannes H. Bergs minnefond. 

§2. Formål. 
Stiftelsens formål er å ivareta den åndelige arven etter Johannes H. Berg ved å utdele en årlig pris, samt støtte opp om aktiviteter, organisasjoner eller enkeltpersoner som viderefører denne arven. 
Johannes H. Berg virket i alle år i de organiserte og uorganiserte fan-miljøene rundt den litteratur- og filmsjanger som vi kjenner som science fiction, fantasy, eller fantastisk litteratur, og innenfor simuleringsspill-hobbyen. 

§3. Styrestruktur. 
Styret skal bestå av minst fem, og maksimalt ti styremedlemmer. 
Følgende miljøer bør være representert i styret: Science Fiction-litteratur-fandom, Tolkien-fandom, simuleringsspillmiljøet, mediafandom. Videre har Johannes H. Bergs familie rett til å utpeke ett styremedlem. 
Styret velger selv medlemmene i styret, og avgjør antallet styremedlemmer. Valgperioden for styremedlemmene er fire år. 

§4. Styrets virke. 
Styret skal ha minst ett årlig møte (årsmøtet), som avholdes innen den til enhver tid gjeldende frist for innsending av regnskap. Møtet innkalles med minst to ukers varsel. På dette møtet skal regnskapet godkjennes, eventuelle valg til styret gjennomføres, og leder, kasserer, og sekretær velges for ett år. Det skal foretas valg av revisor. Andre saker som er nevnt i innkallingen kan også behandles. 
Forøvrig innkalles det til styremøte med to ukers varsel etter lederens bestemmelse eller når halvparten eller mer av styrets medlemmer krever det. 
Utdeling av midler skal kun finne sted etter styrevedtak. Suppleringsvalg av styremedlemmer og av verv i styret kan finne sted på alle styremøter. 
Minst halvparten av styrets medlemmer må være til stede for at styret skal være vedtaksdyktig. 

§5. Prokura. 
Årsmøtet meddeler prokura. 

§6. Vedtektsendringer. 
Styret kan endre vedtektene. Forslag til vedtektsendringer må meldes til alle styremedlemmer minst to uker før styremøtet, og minst tre fjerdedeler (rundet ned) av styrets medlemmer må stemme for forslaget. Styremedlemmer som ikke har anledning til å møte kan stemme ved skriftlig fullmakt. 

§7. Grunnkapital. 
Stiftelsens grunnkapital er kr. 140.000,–. 

§8. Utdeling av midler og priser. 
Styret fastsetter nærmere regler for utdeling av midler og priser fra minnefondet.

(Tilbake til forsiden)